Placeholder image

start up

คณะบริหารศาสตร์ จัดกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ Start Up อายุน้อย ร้อยล้าน โดยได้เชิญวิทยากรจากผู้พัฒนาแอปพลิเคชั้น Refin มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805