Placeholder image

การตรวจประเมินคุณภาพ สาขาบัญชี

การตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 สาขาบัญชี วันที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 8.30-16.30 ณ ห้องประชุม 1 คณะบริหารศาสตร์

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805