Placeholder image

พิธีไหว้ครู 2560

คณะบริหารศาสตร์ จัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560 และพิธีมอบทุนการศึกษา เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805