Placeholder image

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี หัวข้อ การบริหารหลักสูตรเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 1 วันที่ 16 พ.ย. 2560 เวลา 9.00 - 13.00 น. ณ ห้องประชุม 1 คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805