Placeholder image

บรรยากาศการต้อนรับบัณฑิต

บรรยากาศการต้อนรับบัณฑิตคณะบริหารศาสตร์ ณ อาคารคณะบริหารศาสตร์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา วันที่ 13 ธันวาคม 2560 ช่วงบ่าย

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805