Placeholder image

พิธีไหว้ครูสาขาการตลาด

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 นักศึกษาคณะบริหารศาสตร์สาขาการตลาดการจัดการธุรกิจชั้นปีที่ 3 ได้จัดกิจกรรมไหว้ครู ณ อาคารเรียนรวม 1 เพื่อเป็นการนอบน้อมและเคารพครูอาจารย์ โดยมีคณะผู้บริหาร และคณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805