Placeholder image

การคัดเลือกนักศึกษาฯ

บรรยากาศการคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและภาษา ณ Jingchu University of Technology เมื่อ 7 ก.พ.61

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805