Placeholder image

เมนูสร้างสรรค์จากผักและสมุนไพรอีสาน

โครงการเมนูสร้างสรรค์จากผักและสมุนไพรอีสาน ปีที่ 2

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805