Placeholder image

บรรยากาศการชี้แจงการให้ทุนการศึกษา CP All

บรรยากาศการชี้แจงการให้ทุนการศึกษาและทำสัยญาให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด แผนการฝึกงานด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00 - 13.00 น.

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805