Placeholder image

เรื่อง :ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจ้างเอกชนเป็นผู้ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง


 

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจ้างเอกชนเป็นผู้ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง  
 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ : 12/7/2559   โดย น.ส.กรณัฐ เล้าวาลิต   อ่านแล้ว : 964ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 12215949524ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจ้างเอกชนเป็นผุ้ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง.pdfTags:
-


คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805