Placeholder image

เรื่อง :ขั้นตอนงานลงทะเบียนและวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ


 

รายละเอียดขั้นตอนงานลงทะเบียนและวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ เป็นการลงการและวิเคราะห์หมวดหมู่ทรัพยากรสารสนิเทศ  เพื่อให้ทรัพยากรสารนิเทศที่มีเนื้อหาเดียวกันอยู่ในหมวดหมู่เดียวกัน โดยมีการกำหนดสํัญลักษณ์เลขหมู่ของทรัพยากรสารนิเทศในแต่ละประเภทลงในระบบ WaLai AutoLib เพื่อสะดวกในการค้นหาของผู้ใช้บริการ สะดวกในการจัดเก็บ สามารถสืบค้นหนังสือในระบบและสามารถยืม-คืน ได้รวดเร็ว   
 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ : 15/8/2562   โดย บังอร ปาปะไพ   อ่านแล้ว : 5211ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 1512536292ขั้นตอนงานลงทะเบียนและวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ.pdfTags:
-

ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
เผยแพร่วิธีการใช้งานอุปกรณ์ในห้องประชุมค้นคว้ากลุ่มย่อย
ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการชำระค่าปรับหนังสือล่วงเวลา ห้องสมุดคณะบริหารศาสตร์
จัดทำโปรแกรมพิมพ์บาร์โค้ดหนังสือใหม่ด้วยโปรแกรม EXCEL
จัดทำ QR CODE และ GOOGLE FORM แบบฟอร์มการขอใช้บริการสืบค้นข้อมูล/บริการตอบคำถาม ศูนย์สารสนเทศและการเรียนรู้ (ห้องสมุด)
แจ้งเวียนแนวทางในการจัดซื้อหนังสือเข้าสูนย์สารสนเทศและการเรียนรู้ (ห้องสมุด) คณะบริหารศาสตร์
ขั้นตอนการบริการยืมทรัพยากรสารสนเทศในระบบฐานข้อมูล WALAI AuLib
ขั้นตอนงานลงทะเบียนและวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ
การสืบค้นข้นบทความในวารสาร
การยืมหนังสือต่อออนไลน์
การขอเลขISBN
12

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805