Placeholder image

เรื่อง :แนะนำการใช้งานอุปกรณ์การเรียนการสอนแบบวงจรปิด ในห้องคอมพิวเตอร์ 1-2-3


 

 

แนะนำวิธีใช้การเรียนการสอนแบบถ่ายทอดวงจรปิด ห้องคอมพิวเตอร์ 1-2-3 สำหรับผู้ที่ขอใช้ห้องเรียนเพื่อถ่ายทอดการเรียนการสอนนอกเวลาราชการ หรือเพื่อสามารถเเก้ปัญหาเบี้องตนของการใช้งานให้ถูกวิธีและรวดเร็ว เหมาะสำหรับการใช้ห้องเรียนพร้อมๆ กันทั้ง 3 ห้องเรียน ซึ่งสามารถจุผู้เรียนได้ไม่น้อยกว่า 150 คน ผู้จัดทำโดย วิศวะ ชินโคตร นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฎิบัติการ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี https://youtu.be/WtJFPi2ulV8  
 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ : 24/9/2562   โดย วิศวะ ชินโคตร   อ่านแล้ว : 357 
 Tags:
-


คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805