Placeholder image

เรื่อง :ขั้นตอนการทำใบเสร็จรับเงินและนำส่งเงินของคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี(กรณีรับเงินสด)


 

ขั้นตอนการทำใบเสร็จรับเงินและนำส่งเงินของคณะบริหารศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี(กรณีรับเงินสด)  
 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ : 20/3/2563   โดย นายอนุชิต สิงห์คำ   อ่านแล้ว : 377ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 20142216127ขั้นตอนการทำใบเสร็จรับเงิน(กรณีรับเงินสด) ณ วันที่ 20 มีนาคม 2563.pdfTags:
-

ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
คู่มือการปฏิบัติงาน ด้านการเงินและบัญชี : กระบวนงานการบันทึกบัญชีและจัดทำรายงานงบการเงิน และผลงานเชิงวิเคราะห์ : แนวทางการวิเคราะห์งบการเงินคณะบริหารศาสตร์ประจำปีงบประมาณ 2565 – 2566
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการใช้บริการห้องเรียน ห้องประชุมและห้องคอมพิวเตอร์ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
แผนผังกระบวนการทำงาน เรื่อง การติดตามหนี้เกินกำหนด
คู่มือประชาชน เรื่อง กระบวนงาน การเบิกเงินประกันสัญญาโครงการที่ได้รับเงินงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก
แผนผังกระบวนการทำงาน เรื่อง กระทบยอดค่าใช้จ่ายประจำเดือนกับกองคลัง กรณี ตั้งเอกสารค่าใช้จ่ายเป็นค้างรับ
กระบวนการทำงาน เรื่องการบันทึกบัญชีกรณียืมเงินทดรองจ่ายราชการในนามผู้บริหาร (เงินทดรองจ่ายประเภท ข) คณะบริหารศาสตร์
คู่มือประชาชน เรื่องการดำเนินงานโครงการที่ได้รับเงินงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก
คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการขออนุมัติและเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ
คู่มือการปฏิบัติงานขั้นตอนการดำเนินการจัดทำเอกสารการเบิกจ่ายเงินโครงการเงินงบประมาณ ประเภทโครงการวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
กระบวนงานการบันทึกบัญชี (กรณียืมเงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ โครงการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม) คณะบริหารศาสตร์
123

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805