Placeholder image

เรื่อง :ขอแสดงความยินดี นศ.การจัดการการโรงแรมคว้า 4 รางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพการท่องเที่ยวและการโรงแรมระดับชาติ ครั้งที่ 8 (8th THM FAIR 2021)


 

       หลักสูตรการจัดการการโรงแรม คณะบริหารศาสตร์ได้ส่งนักศึกษาของหลักสูตรเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพการท่องเที่ยวและการโรงแรมระดับชาติ ครั้งที่ 8 (8th THM FAIR 2021) รูปแบบออนไลน์  จัดโดยคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม  กิจกรรมแข่งขันได้จัดขึ้นในวันศุกร์ ที่ 17 กันยายน 2564 ซึ่งหลักสูตรการจัดการการโรงแรม ได้ส่งนักศึกษาหลักสูตรการจัดการการโรงแรมเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 6 รายการจากการแข่งขันทั้งหมด 7 รายการ ประกอบด้วย 
 
1) การแข่งขันทักษะการพัฒนาบุคลิกภาพ ในหัวข้อ “ปรับลักษณ์ เปลี่ยนลุค ยุค New Normal” อาจารย์ผู้ควบคุมทีม คือ อาจารย์วรารัตน์ บุญแฝง
2) การแข่งขันทักษะการตกแต่งเค้ก ในหัวข้อ “Colorful New Normal Style”อาจารย์ผู้ควบคุมทีม คือ ดร.สิริรัตน์ ชอบขาย  
3) การแข่งขันทักษะการนำเสนอขายของฝากของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยวโดยใช้ภาษาอังกฤษ อาจารย์ผู้ควบคุมทีม คือ อาจารย์จิรภา  โสภณ และ ดร.สายรุ้ง ดินโคกสูง
4) การแข่งขันทักษะ Food and Beverage Stylist อาจารย์ผู้ควบคุมทีม คือ อาจารย์ภูริชญ์  นันทะเสน
5) การแข่งขันทักษะมัคคุเทศก์ อาจารย์ผู้ควบคุมทีม คือ ผศ.สืบพงศ์ หงษ์ภักดี
6) การแข่งขันทำคลิปวิดีโอ ภายใต้หัวข้อ “เที่ยวไทยวิถีใหม่ (New Normal Tourism)” อาจารย์ผู้ควบคุมทีม คือ อาจารย์อรุณี มะฎารัก
 
ผลการแข่งขัน ได้รางวัลมาทั้งหมด 4 รางวัล ดังต่อไปนี้ 
 
 
 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
1) การแข่งขันทักษะการพัฒนาบุคลิกภาพ ในหัวข้อ “ปรับลักษณ์ เปลี่ยนลุค ยุค New Normal”
 
รายชื่อ นศ ที่ได้รับรางวัล 
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล ชั้นปีที่
1.นางสาวญาปกา ภวโภคาภินันท์ ชั้นปีที่ 2
2.นาย ศักดิ์ระพี ศรีรักษา ชั้นปีที่ 2
3.นางสาวปาณิสรา ศิริบุญมา ชั้นปีที่ 3
4.นายกานต์ภวินท์ รุ่งรุจภูวนัตถ์ ชั้นปีที่ 4
 
 
 
2) การแข่งขันทักษะการนำเสนอขายของฝากของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยวโดยใช้ภาษาอังกฤษ 
 
รายชื่อ นศ ที่ได้รับรางวัล 
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล ชั้นปีที่
1.นางสาวสุจิตรา สีดาพล ชั้นปีที่ 2
2.นางสาวสุชานันท์ สีดาพล ชั้นปีที่ 2
 
 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2
1.การแข่งขันทักษะ Food and Beverage Stylist 
รายชื่อ นศ ที่ได้รับรางวัล 
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล ชั้นปีที่
1.นายธีรวัฒน์ สลักลาย ชั้นปีที่ 2
2.นางสาวกัญจนา บุญมาทน ชั้นปีที่ 3
3.นางสาวปิยะฉัตร ประมูลอรรถ ชั้นปีที่ 3
 
 
2. การแข่งขันทำคลิปวิดีโอ ภายใต้หัวข้อ “เที่ยวไทยวิถีใหม่ (New Normal Tourism)” 
รายชื่อ นศ ที่ได้รับรางวัล 
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ชั้นปีที่
1.นางสาววิมลรัตน์ กำทรัพย์ ชั้นปีที่ 4
2.นายวีรวัฒนพล ชูกลิ่น ชั้นปีที่ 4
3.นางสาวศศินันท์ พันธ์สุวรรณ ชั้นปีที่ 4
4.นายสิทธิโชค ศรีวะรมย์ ชั้นปีที่ 4
5.นางสาวสุดารัตน์ ธรรมเรือง ชั้นปีที่ 4
 
ความรู้สึกของทีมอาจารย์ต่อความสำเร็จในครั้งนี้ (ดร.สิริรัตน์ ชอบขาย) 
 
        ในนามของตัวแทนอาจารย์รู้สึกภูมิใจและดีใจกับผลของความพยายาม ตั้งใจ มุ่งมั่นฝึกฝน ทุ่มเท และเสียสละฝึกซ้อมกันอย่างหนักของนักศึกษาทุกคน ถึงแม้ว่าในรายการแข่งขันอื่นๆ จะไม่ได้รางวัล แต่ทีมอาจารย์ก็ภาคภูมิใจในตัวของนักศึกษาทุกคนที่สามารถแสดงศักยภาพของตนเองได้อย่างโดดเด่นและเป็นที่ยอมรับของเพื่อนๆต่างสถาบัน และเหล่าคณะกรรมการที่เข้าร่วมการตัดสินในครั้งนี้ด้วย
โอกาสนี้ ทางหลักสูตรใคร่ขอขอบคุณผู้บริหารของคณะบริหารศาสตร์ที่เล็งเห็นศักยภาพของเด็กการโรงแรม ที่ได้อนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณในการแข่งขันมาโดยตลอด ขอขอบคุณพี่-น้องเจ้าหน้าที่คณะบริหารศาสตร์ที่คอยช่วยเหลือตลอดการแข่งขัน และคอยให้คำแนะนำเกี่ยวกับเอกสารราชการต่างๆ ขอขอบคุณรร. U Place ที่อนุเคราะห์สถานที่ บุคลากรและอุปกรณ์ในการฝีกซ้อม ตลอดจนคอยอำนวยสะดวกให้นักศึกษาตลอดการฝึกซ้อม ขาดไม่ได้เลยคือ ทีมอาจารย์ของหลักสูตรการจัดการการโรงแรมทุกท่านที่ร่วมเป็นอาจารย์ผู้คุมทีม ที่นอกจากภาระงาน 4 ด้านแล้ว ยังเสียสละ
เวลามาฝึกซ้อมให้นักศึกษาอย่างสม่ำเสมอ 
 
   
 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ : 20/9/2564   โดย นายอนุชิต สิงห์คำ   อ่านแล้ว : 698 
 Tags:
-


คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805