Placeholder image

เรื่อง :ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกณฑ์ภาระงานสอนในสถาศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551


 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกณฑ์ภาระงานสอนในสถาศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551  
 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ : 13/3/2567   โดย นางเบญจมาศ นามมณี   อ่านแล้ว : 27ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 2225234859ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกณฑ์ภาระงานสอนในสถาศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551.pdfTags:
-

ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการใช้จ่ายเงินรายได้ เพื่อการบริหารงานและสวัสดิการ พ.ศ. 2558
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนักเรียน นักศึกษา ที่ช่วยปฏิบัติงานราชการ
ขอแจ้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมเงินทดรองจ่ายราชการ ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2534
การเบิกจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ
หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0406 ว 96 ลงวันที่ 16 กันยายน 2553 เรื่อง รายการค่าใช้สอยตามข้อ 12
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ.2547
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกณฑ์ภาระงานสอนในสถาศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550
12

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805