Placeholder image

เรื่อง :ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ


 

ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ  
 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ : 31/8/2566   โดย นายอนุชิต สิงห์คำ   อ่านแล้ว : 492ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 31193924381ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน เรื่องขายทอด.pdfTags:
-

ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการจำนวน 53 รายการ
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ
เผยแพร่กระบวนการบริหารพัสดุ การดำเนินการควบคุมและการจำหน่ายพัสดุ
แผนผังกระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้างโครงการ ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท)
ราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีตกลงราคา
ราคากลางการจ้างเหมาบริการเอกชนจัดทัศนศึกษาดูงานภายในประเทศ โครงการศึกษาดูงานของนักศึกษา สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
หนังสือเวียนการขยายเวลาวงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง ว 315
ประกาศรายชื่อผู้ชนการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามประกาศสอบราคา ม.อบ.(บศ)03/2559
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครั้งที่ ม.อบ.(บศ)03/2559
12

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805