Placeholder image

เรื่อง :แนวปฏิบัติด้านการรายงานผลการดำเนินโครงการเงินรายได้ รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


 

ขอแจ้งแนวปฏิบัติด้านการรายงานผลการดำเนินโครงการเงินรายได้ รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดังนี้

1. แนวทางด้านการบริหารโครงการเงินรายได้

1.1 นำส่งเอกสารเสนอขออนุมัติ ข้อเสนอโครงการฯ ก่อนดำเนินโครงการ อย่างน้อย 15 วันทำการ และดำเนินการขออนุมัติข้อเสนอโครงการให้แล้วเสร็จ ภายในที่ 1 สิงหาคม 2567

1.2 นำส่งเอกสารเสนอขออนุมัติหลักการโครงการฯ ก่อนดำเนินโครงการ อย่างน้อยล่วงหน้า 10 วันทำการ และดำเนินการเสนอขออนุมัติ ภายในวันที่ 22 สิงหาคม 2567

1.3 กำหนด จัดกิจกรรม/โครงการ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2567

1.3 นำส่งเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายทางด้านการเงินและพัสดุภายใน 30 วัน        นับจากวันสิ้นสุดโครงการ หรือ 30 วันนับจากวันรับเงิน และต้องไม่เกินวันที่ 5 กันยายน 2567

1.4 นำส่งรายงานผลการดำเนินโครงการฉบับสมบูรณ์ ตามระยะเวลาที่กำหนดในแผนการดำเนินงานโครงการ

2. ขอแจ้งการนำส่งรายงานผลการดำเนินโครงการ ดังนี้

2.1  จัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการฉบับสมบูรณ์ตามแบบฟอร์มที่กำหนด

2.2 นำส่งข้อมูลรายงานผลการดำเนินโครงการฉบับสมบูรณ์ (Microsoft Word) และเอกสารแนบอื่นๆ ผ่าน Google form ที่ https://forms.gle/qXgNWmcQEBW9Et6m6 ภายใน 30 วันหลังดำเนินโครงการแล้วเสร็จ (ผู้รับผิดชอบโครงการไม่ต้องพิมพ์เอกสารรายงานผลการดำเนินโครงการฉบับสมบูรณ์ส่งงานแผนและงบประมาณ)

2.3 หากผู้รับผิดชอบโครงการฯ ไม่นำส่งข้อมูลรายงานผลการดำเนินโครงการฉบับสมบูรณ์ภายในกำหนด จะไม่สามารถขออนุมัติดำเนินกิจกรรม/โครงการใหม่ของหลักสูตรหรือส่วนงานได้

2.4 หากผู้รับผิดชอบโครงการฯ ปีงบประมาณ 2566 ยังไม่นำส่งข้อมูลรายงานผลการดำเนินโครงการฉบับสมบูรณ์ จะไม่สามารถขออนุมัติดำเนินกิจกรรม/โครงการใหม่ของหลักสูตรหรือส่วนงาน ปีงบประมาณ 2567 ได้ จนกว่าจะดำเนินการส่งรายงานผลการดำเนินโครงการฉบับสมบูรณ์แล้วเสร็จ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  
 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ : 6/10/2566   โดย นางสาวศศิภา ทองให้   อ่านแล้ว : 19ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 684241962. Scan ขอแจ้งแนวปฏิบัติด้านการรายงานผลการดำเนินโครงการเงินรายได้ รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2567.pdfTags:
โครงการ แนวปฏิบัติ


คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805