Placeholder image

เรื่อง :โครงการการอบรมพัฒนาทักษะการทำงานวิจัย ณ มหาวิทยาลัยนครพนม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 18-19 ตุลาคม 2566


 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ได้จัด
โครงการการอบรมพัฒนาทักษะการทำงานวิจัย ณ มหาวิทยาลัยนครพนม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 18-19 ตุลาคม 2566
โดย ศ.ดร.ระพีพันธ์ ปิตาคะโส ผศ.ดร.สุรเจษฐ์ ก้อนจันทร์ ผศ.ดร.ถนัดกิจ ศรีโชคผศ ดร.กนกกาญจน์ จิรศิริเลิศ
ในหัวข้อ ทักษะการพัฒนาการวิจัยอบรมพัฒนาร่างบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์วารสารนานาชาติ  
 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ : 19/10/2566   โดย นายอนุชิต สิงห์คำ   อ่านแล้ว : 227 
 Tags:
-


คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805