Placeholder image

เรื่อง :ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ข้อกำหนดการจ่ายค่าสาธารณูปโภคจากงบอุดหนุนการวิจัยทุนอุดหนุนการวิจัย


 

ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ข้อกำหนดการจ่ายค่าสาธารณูปโภคจากงบอุดหนุนการวิจัยทุนอุดหนุนการวิจัย  
 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ : 31/8/2559   โดย อลิสา เลขะวัฒนะ   อ่านแล้ว : 1300ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 31231125164ประกาศมหาวิทยาลัย-ข้อกำหนดการจ่ายค่าสาธารณูปโภคโครงากรวิจัยงบประมาณแผ่นดิน.pdfTags:
-

ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แนวทางปฏิบัติทางการเงิน บัญชีและพัสดุหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อการวิจัย พ.ศ. 2549 (ฉบับที่ 2)
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แนวทางปฏิบัติทางการเงิน บัญชีและพัสดุหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อการวิจัย พ.ศ. 2549
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ข้อกำหนดการจ่ายค่าสาธารณูปโภคจากงบอุดหนุนการวิจัยทุนอุดหนุนการวิจัย
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การใช้จ่าย การเบิก การเก็บรักษาและการนำเงินสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นส่งกองคลัง พ.ศ. 2556
แนวปฏิบัติการขอยืมเงินรายได้คณะบริหารศาสตร์เพื่อสำรองจ่ายการดำเนินโครงการวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาและสนับสนุนงานวิจัย คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2556

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805