Placeholder image

เรื่อง :สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงตามบริบทของสังคม


 

รายละเอียด  
 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ : 24/3/2567   โดย นายอนุชิต สิงห์คำ   อ่านแล้ว : 21 
 Tags:
-

ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
มีคุณธรรม จริยธรรม ในการประกอบอาชีพ
สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงตามบริบทของสังคม
มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถร่วมสร้างนวัตกรรม ด้านการจัดการธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
ใช้ทักษะสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในการพูด การเขียนและการนำเสนอ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน ด้านการจัดการธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประยุกต์ใช้ทั้งในการจัดการธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะการจัดการธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805