Placeholder image

เรื่อง :วิชาเอกการจัดการธุรกิจองค์กร : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน / เจ้าหน้าที่บริหารโครงการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน / เจ้าหน้าที่คลังสินค้าและโลจิสติกส์


 

รายละเอียด  
 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ : 24/3/2567   โดย นายอนุชิต สิงห์คำ   อ่านแล้ว : 8 
 Tags:
-

ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
วิชาเอกการจัดการธุรกิจองค์กร : เจ้าหน้าที่งานคลังและพัสดุของหน่วยงานภาครัฐ / เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ / เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ / นักวิจัยทางธุรกิจ
วิชาเอกการจัดการธุรกิจองค์กร : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน / เจ้าหน้าที่บริหารโครงการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน / เจ้าหน้าที่คลังสินค้าและโลจิสติกส์
วิชาเอกการจัดการธุรกิจองค์กร : ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว อาทิ SMEs Startup / นักวิเคราะห์และวางแผน
วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการ : เจ้าหน้าที่บริหารโครงการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน / เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ / นักวิจัยทางธุรกิจ
วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการ : ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว อาทิ SMEs Startup / ผู้ประกอบการเพื่อสังคม / นักวิเคราะห์และวางแผน/เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805