Placeholder image

เรื่อง :ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม


 

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม  
 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ : 8/6/2559   โดย น.ส.กรณัฐ เล้าวาลิต   อ่านแล้ว : 1430ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 8141721851ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พศ2535.pdfTags:
-

ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
เกณฑ์มาตรฐานกล้องวงจรปิด กระทรวง ICT
เกณฑ์มาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวง ICT
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
นร.0404/ว68 29 เมษายน 2558 การปรับปรุงหลักจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
นร.07/041/ว37 6 มกราคม 2559 แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักจำแนกประเภทรายจ่าย

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805