Placeholder image

สาขาวิชาการเงินและการลงทุน


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ข้อมูลอับโหลดล่าสุด
เรื่อง / วันที่

นักศึกษา สาขาการเงินและการลงทุน ศึกษาดูงาน วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ถึง วันที่ 3มิถุนายน 2565

เมื่อ : 7/6/2565 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : นายอนุชิต สิงห์คำ

ขอแสดงความยินดีกับ นายขวัญชัย มะโนศรี นักศึกษาชั้นปีที่ 1

เมื่อ : 17/11/2564 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : นายอนุชิต สิงห์คำ


คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805