Placeholder image

งานพัสดุ


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ข้อมูลอับโหลดล่าสุด
เรื่อง / วันที่

ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการจำนวน 53 รายการ

เมื่อ : 24/4/2567 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : นายอนุชิต สิงห์คำ

ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ

เมื่อ : 31/8/2566 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : นายอนุชิต สิงห์คำ

เผยแพร่กระบวนการบริหารพัสดุ การดำเนินการควบคุมและการจำหน่ายพัสดุ

เมื่อ : 30/9/2562 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : รพีพรรณ เทียบแก้ว

แผนผังกระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้างโครงการ ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท)

เมื่อ : 27/9/2562 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : รพีพรรณ เทียบแก้ว

ราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีตกลงราคา

เมื่อ : 16/1/2560 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : น.ส.กรณัฐ เล้าวาลิต

ราคากลางการจ้างเหมาบริการเอกชนจัดทัศนศึกษาดูงานภายในประเทศ โครงการศึกษาดูงานของนักศึกษา สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

เมื่อ : 21/12/2559 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : รพีพรรณ เทียบแก้ว

หนังสือเวียนการขยายเวลาวงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง ว 315

เมื่อ : 29/8/2559 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : น.ส.กรณัฐ เล้าวาลิต

ประกาศรายชื่อผู้ชนการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามประกาศสอบราคา ม.อบ.(บศ)03/2559

เมื่อ : 24/7/2559 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : น.ส.กรณัฐ เล้าวาลิต

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

เมื่อ : 24/7/2559 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : น.ส.กรณัฐ เล้าวาลิต

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครั้งที่ ม.อบ.(บศ)03/2559

เมื่อ : 7/7/2559 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : น.ส.กรณัฐ เล้าวาลิต

12

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805