Placeholder image

เรื่อง :แผนผังกระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้างโครงการ ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท)


 

แผนผังกระบวนการทำงาน  
 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ : 27/9/2562   โดย รพีพรรณ เทียบแก้ว   อ่านแล้ว : 477ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 2718137796เผยแพร่โฟร์งาน.pdfTags:
-


คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805