Placeholder image

เรื่อง :แบบฟอร์มขอซื่้อขอจ้าง


 

แบบฟอร์มขอซื่้อขอจ้าง  
 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ : 26/5/2559   โดย น.ส.กรณัฐ เล้าวาลิต   อ่านแล้ว : 791ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 2612250731ใบขอเสนอซื้อจ้าง (ผู้ขอซื้อกรอกรายละเอียดส่งให้พัสดุ).xlsxTags:
-


คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805