Placeholder image

เรื่อง :ขอความอนุเคราะห์ให้บัณฑิตดำเนินการเสนอแบบสอบถามผู้ใช้บัณฑิตเพื่อให้นายจ้าง/ผู้บังคับบัญชากรอกแบบฟอร์ม ประจำปีการศึกษา 2563


 

ระกาศแจ้งขอความร่วมมือบัณฑิตดาวน์โหลดแบบสอบถามผู้ใช้บัณฑิตเพื่อให้นายจ้าง/ผู้บังคับบัญชากรอกแบบฟอร์ม ประจำปีการศึกษา 2563

                 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอความกรุณาจากผู้ใช้บัณฑิตในการตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และปัจจุบันได้เข้าทำงานในหน่วยงานของท่าน ข้อมูลที่ได้รับจากท่านจะเป็นข้อมูลย้อนกลับที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งการพัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคม และประเทศชาติ ที่สามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของนายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิตได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่สถานประกอบการ และส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ต่อไป  

                ในการนี้ ใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านตอบแบบสำรวจฯ ฉบับนี้ หรือมอบหมายให้ผู้ที่เป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงของบัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นผู้ตอบแบบสำรวจฯ ฉบับนี้ ตามข้อเท็จจริง ทั้งนี้ ความคิดเห็นของท่าน ถือเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยฯ จะนำมาศึกษาวิเคราะห์ในภาพรวมเท่านั้น และจะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อท่าน หน่วยงาน และบัณฑิต  พร้อมกันนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่ท่านให้ความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจฯ อย่างครบถ้วนสมบูรณ์

พร้อมนำส่ง ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564(วันซ้อมย่อย) ณ จุดลงทะเบียน

หรือนำส่ง ทางไปรษณีย์ มาที่

งานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เลขที่ 85 ถนนสถลมาร์ค 

ต.เมืองศรีไค

อ.วารินชำราบ

จ.อุบลราชธานี

34190

โทรศัพท์ 045-353845

แบบสอบถามสามารถดาวน์โหลดได้ตามไฟล์ที่แนบมาพน้อมนี้  
 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ : 22/12/2564   โดย กันยารัตน์ จันทร์ตรี   อ่านแล้ว : 353ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 24145322330แบบสอบถามผู้ใช้บัณฑิต2563.pdfTags:
-

ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ประกาศรับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2567
เรื่องน่ารู้ กับสิทธิ์การรักษาพยาบาล
งานพัฒนานักศึกษาขอแจ้งช่องทางการโอนเงินเพื่อกิจกรรมสาขาและสโมสรนักศึกษา
สิทธิประโยชน์สำหรับนักศึกษา
การดำเนินงานความร่วมมือทางวิชาการ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2565
ประกาศคณะบริหารศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรมของคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2565
ขอแจ้งงดใช้พื้นที่โรงจอดรถจักรยานยนต์ด้านหลัง อาคารคณะบริหารศาสตร์ (หลังใหม่)
บริษัท ดั๊กคิง จำกัด มีความประสงค์รับสมัครงาน
ลงคะแนนเสียงรับรอง/ไม่รับรอง คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะบริหารศาสตร์ ปีการศึกษา 2565
ความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัย การป้องกัน ระงับเหตุในเบื้องต้น
123456789

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805