Placeholder image

เรื่อง :ประชาสัมพันธ์แนะนำห้องสมุดคณะบริหารศาสตร์


 

แนะนำห้องสมุดคณะบริหารศาสตร์  
 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ : 17/6/2565   โดย บังอร ปาปะไพ   อ่านแล้ว : 3020ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 17134739553แนะนำห้องสมุดคณะบริหารศาสตร์ VDO.mp4Tags:
-

ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการยืมคืนคณะบริหารศาสตร์
ประชาสัมพันธ์หนังสือใหม่ห้องสมุดคณะบริหารศาสตร์พร้อมให้บริการสนใจติดต่อขอใช้บริการได้ที่ห้องสมุดคณะบริหารศาสตร์
ประชาสัมพันธ์หนังสือใหม่พร้อมให้บริการในห้องสมุดคณะบริหารศาสตร์
ประชาสัมพันธ์หนังสือใหม่พร้อมให้บริการในห้องสมุดคณะบริหารศาสตร์
ประชาสัมพันธ์แนะนำห้องสมุดคณะบริหารศาสตร์
ประชาสัมพันธ์ระเบียบการใช้ห้องประชุมค้นคว้ากลุ่มย่อย และวิธีการใช้งาน หากสนใจใช้ห้องสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดจองใช้ห้อง
ขอเชิญอาจารย์และนักศึกษาเสนอซื้้อหนังสือเข้าห้องสมุดคณะบริหารศาสตร์
ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการบริการยืม- คืน
ขอเชิญนักศึกษาเข้าใช้บริการห้องสมุดคณะบริหารศาสตร์
ประชาสัมพันธ์หนังสือใหม่พร้อมให้บริการในห้องสมุดคณะบริหารศาสตร์
12345

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805