Placeholder image

เรื่อง
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี
ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการสัญจรธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2566
ประชาสัมพันธ์ "งานประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 11"
ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และขอเชิญส่งผลงานตีพิมพ์ในวารสารร่มยูงทอง ของคณะวิทยาการจัดการ มรภ.เทพสตรี
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ SMART Conference ครั้งที่ 12
ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ KKBS International Conference 2023: KKBSIC2023
ขอเชิญร่วมงานประชุมสัมมนาวิชาการ ระดับชาติ และนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น
ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 13
ประชาสัมพันธ์งานประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม และเชิญนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ ของสมาคมรัฐศาสตร์ แห่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอเชิญส่งผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารพัฒนบริหารศาสตร์ และ NIDA Case Research Journal
ประชาสัมพันธ์ "งานประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 10"
ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo & Symposium 2022
ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 10 ประจำปี 2565
ประชาสัมพันธ์วารสารพัฒนบริหารศาสตร์
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 9
ขยายเวลารับสมัครผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 15
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมในงานประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 15
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมงานในงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021) ครั้งที่ 16
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS Conference ครั้งที่ 10
123456

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805