Placeholder image

เรื่อง
แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงินค่าสมนาคุณวิทยากร
แบบฟอร์ม - เสนอโครงการ-เงินรายได้ ปีงบ พ.ศ. 2567 (ปรับ V. EdPEx)
บันทึกข้อความคณะบริหารศาสตร์2567
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการot
แบบฟอร์มหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการot
แบบฟอร์มขออนุมัติค่าตอบแทนนอกเวลาราชการot
แบบฟอร์มลงเวลานักศึกษาช่วยงาน
แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงินฉบับปรับปรุง
แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากรฉบับปรับปรุง
แจ้งแนวปฏิบัติด้านการรายงานผลการดำเนินโครงการเงินรายได้ รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
แบบฟอร์ม - สรุปโครงการ เงินรายได้ ปีงบ พ.ศ.2567
แม่แบบบันทึกข้อความหนังสือภายใน ภายนอก แบบมีตราสัญลักษณ์คณะฯ
ขั่นตอนการขอใช้บริการถ่ายวิดีโอ การเรียนการสอน
ขั้นตอนการขอใช้บริการถ่ายวิดีโอ การเรียนการสอน
แบบสอบถามความคิดเห็นของ ผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 สำหรับเสนอต่อนายจ้าง/ผู้บังคับบัญชา
คู่มือการศึกษา คู่มือวิทยานิพนธ์
แบบบันทึกกิจกรรมจิตอาสา จิตสาธารณะ บำเพ็ญประโยชน์(เพื่อใช้ในการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา) ปีการศึกษา 2564
คู่มือบริการประชาชน เรื่อง การให้บริการนักศึกษาฝึกงาน
แบบฟอร์ม กยศ101 -103 และแบบฟอร์มการทำกิจกรรมจิตอาสาคณะบริหารศาสตร์
ขั้นตอนการตรวจเช็คโสตทัศนูปกรณ์ ประจำห้องเรียนคณะบริหารศาสตร์ 2563 /2020
123456

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805