Placeholder image

เรื่อง
ขอส่งสำเนาระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
การดำเนินการขอหารือเกี่่ยวกับกฎหมายและระเบียบ
ขอซักซ้อมความเข้าใจเรื่องขอแจ้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายด้านการเงินและพัสดุ (ครั้งที่ 2)
ขอซักซ้อมความเข้าใจเรื่องขอแจ้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมเงินทดรองจ่ายราชการ ตามระเบียบการ เบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 (ครั้งที่ 2)
ว315 การขยายเวลาวงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง
แจ้งเวียนแนวปฏิบัติสิทธิการเบิกจ่ายค่าที่พักในการเดินทางไปราชการในจังหวัดที่มีค่าครองชีพสูง(ยกเว้นกรณีงบพัฒนาบุคลากร)
แจ้งแนวปฏิบัติสิทธิการการเบิกจ่ายค่าพาหนะโดยสารเครื่องบิน
หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินยืมเงินรายได้คณะบริหารศาสตร์
แนวทางการเบิกจ่ายด้านการเงินและพัสดุ คณะบริหารศาสตร์ ครั้งที่ 2
แนวทางการเบิกจ่ายด้านการเงินและพัสดุ คณะบริหารศาสตร์ ครั้งที่ 1
แจ้งเวียนอัตราแนวทางค่าใช้จ่ายโครงการเงินรายได้2559
หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรหรือคณะกรรมการ ว80
กวพ.0421.3/ว190 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 การกำหนดสินค้าสำหรับการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็คทรอนิกส์ e-Market

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805