Placeholder image

งานห้องสมุด


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ข้อมูลอับโหลดล่าสุด
เรื่อง / วันที่

ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการยืมคืนคณะบริหารศาสตร์

เมื่อ : 7/6/2566 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : บังอร ปาปะไพ

ประชาสัมพันธ์หนังสือใหม่ห้องสมุดคณะบริหารศาสตร์พร้อมให้บริการสนใจติดต่อขอใช้บริการได้ที่ห้องสมุดคณะบริหารศาสตร์

เมื่อ : 13/9/2565 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : บังอร ปาปะไพ

ประชาสัมพันธ์หนังสือใหม่พร้อมให้บริการในห้องสมุดคณะบริหารศาสตร์

เมื่อ : 1/9/2565 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : บังอร ปาปะไพ

ประชาสัมพันธ์หนังสือใหม่พร้อมให้บริการในห้องสมุดคณะบริหารศาสตร์

เมื่อ : 24/8/2565 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : บังอร ปาปะไพ

ประชาสัมพันธ์แนะนำห้องสมุดคณะบริหารศาสตร์

เมื่อ : 17/6/2565 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : บังอร ปาปะไพ

ประชาสัมพันธ์ระเบียบการใช้ห้องประชุมค้นคว้ากลุ่มย่อย และวิธีการใช้งาน หากสนใจใช้ห้องสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดจองใช้ห้อง

เมื่อ : 15/6/2565 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : บังอร ปาปะไพ

ขอเชิญอาจารย์และนักศึกษาเสนอซื้้อหนังสือเข้าห้องสมุดคณะบริหารศาสตร์

เมื่อ : 15/6/2565 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : บังอร ปาปะไพ

ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการบริการยืม- คืน

เมื่อ : 6/6/2565 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : บังอร ปาปะไพ

ขอเชิญนักศึกษาเข้าใช้บริการห้องสมุดคณะบริหารศาสตร์

เมื่อ : 6/6/2565 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : บังอร ปาปะไพ

ประชาสัมพันธ์หนังสือใหม่พร้อมให้บริการในห้องสมุดคณะบริหารศาสตร์

เมื่อ : 15/3/2565 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : บังอร ปาปะไพ

12345

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805