Placeholder image

งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


ฐานข้อมูลโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะบริหารศาสตร์

ข้อมูลอับโหลดล่าสุด
เรื่อง / วันที่

การถอดท่าฟ้อนรำจากลายผ้าย้อมครามวงศ์ปัดสา

เมื่อ : 24/5/2561 หมวดหมู่ : ฐานข้อมูลโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะบริหารศาสตร์ โดย : อลิสา เลขะวัฒนะ

การตกแต่งห้องพักด้วยผ้าย้อมครามวงศ์ปัดสาผ่านเทคโนโลยีดิจิตอล

เมื่อ : 24/5/2561 หมวดหมู่ : ฐานข้อมูลโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะบริหารศาสตร์ โดย : อลิสา เลขะวัฒนะ

ผลการดำเนินงานโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะบริหารศาสตร์

เมื่อ : 3/10/2560 หมวดหมู่ : ฐานข้อมูลโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะบริหารศาสตร์ โดย : อลิสา เลขะวัฒนะ


คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805