Placeholder image

เรื่อง :สำนักงานบริหารเครือข่ายทางธุรกิจ ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) รับสมัครโรงการ Leadership Development Program


 

สำนักงานบริหารเครือข่ายทางธุรกิจ ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) รับสมัครโรงการ "Leadership Development Program"

วัตถุประสงค์  เพื่อสร้างเสริมและพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำให้นิสิตนักศึกษาและเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทกับสถาบันการศึกษา จัดจำนวน 2 รุ่นๆละ 40 คน ดังนี้

รุ่นที่ 51 วันที่ 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน พ.ศ. 2562   ณ The Pine Resort จ.ปทุมธานี

รุ่นที่ 52 วันที่ 21- 23 มิถุนายน พ.ศ. 2562                    ณ The Pine Resort จ.ปทุมธานี

 

                    รายละเอียดเพิ่มเติม

                    ใบสมัคร

    

   
 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ : 16/2/2562   โดย นายธนวัฒน์ อินทะวงค์   อ่านแล้ว : 877 
 Tags:
-

ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ขอประชาสัมพันธ์และรับสมัครสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา (UBU-Test) ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2
ประชาสัมพันธ์นิสิตนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม Tech Startuo Entrepreneurs Camp
แนวปฏิบัติการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา
ขอเชิญชวนนักศึกษาคณะบริหารศาสตร์ร่วมประกวดแผนธุรกิจระดับอุดมศึกษา
สถาบันบัญฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท (ภาคปกติ)
สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยสศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม รับสมัครเป็นเยาวชนดีเด่น
ตลาดหลักทรัพย์จัดสอบแข่งขันเศรฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ
กำหนดการสั่งจองชุดครุยบัณฑิต
คอร์สการตลาดออนไลน์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัคร นศ ป.โท ป.เอก
123

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805