Placeholder image

เรื่อง :ตลาดหลักทรัพย์จัดสอบแข่งขันเศรฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ


 

ตลาดหลักทรัพย์จัดสอบแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ

ด้วยลาดหลักทรัพย์ห่งประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิร่มฉัตร สมาคมประกันชีวิตไทย ะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และพันธมิตร จัดการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ " ครั้งที่ 11 ปี 2562 ระดับอุดมศึกษา (ครั้งที่ 7) เพื่อส่งเสริมโอกาสให้นิสิต นักศึกษา มีเวทีในการเรียนรู้และพัฒนา ความรู้ความสามารถของตนเอ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงขอเรียนเชิญท่านส่งตัวแทนนิสิต นักศึกษา ที่กําลังศึกษาอยู่ ในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 - 4 ไม่จํากัดคณะและสาขาวิชา เข้าร่วมการสอบแข่งขันเศรษฐศาสตร์เชรยอดมงกุฎ ระดับอุดมศึกษา ในวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการแข่งขันประเภททีม ทีมละ 3 คน และแต่ละคณะสามารถส่งเข้าแข่งขันได้ไม่เกิน 5 ทีม โดยสถานศึกษาที่สนใจสามารถศึกษาระเบียบการ แข่งขันและสมัครได้ที่ www.set.or.th/phetecon ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม - 25 กันยายน 2562 

 

 

รายละเอียด  
 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ : 8/8/2562   โดย นายธนวัฒน์ อินทะวงค์   อ่านแล้ว : 2766 
 Tags:
-

ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ขอประชาสัมพันธ์และรับสมัครสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา (UBU-Test) ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2
ประชาสัมพันธ์นิสิตนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม Tech Startuo Entrepreneurs Camp
แนวปฏิบัติการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา
ขอเชิญชวนนักศึกษาคณะบริหารศาสตร์ร่วมประกวดแผนธุรกิจระดับอุดมศึกษา
สถาบันบัญฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท (ภาคปกติ)
สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยสศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม รับสมัครเป็นเยาวชนดีเด่น
ตลาดหลักทรัพย์จัดสอบแข่งขันเศรฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ
กำหนดการสั่งจองชุดครุยบัณฑิต
คอร์สการตลาดออนไลน์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัคร นศ ป.โท ป.เอก
123

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805