Placeholder image

เรื่อง :คอร์สการตลาดออนไลน์


 

คอร์สการตลาดออนไลน์โดยคุณ ชัชวาลย์  ทอดทอง

ผู้มีประสบการณ์ทางด้านการตลาดออนไลน์ และวิทยากรทางด้านไอที และโปรเจ็กเมเนเจอร์ Digital Thailand ได้เสนอคอร์สการตลาดออนไลน์ 5 หลักสูตรดังนี้

1.คอร์สการตลาดออนไลน์ครบสูตร

2. คอร์สการตลาดบนเฟสบุคและการซื้อแอด

3.คอร์สการตลาดผ่านการค้นหา sem

4.คอร์สการเตรียมตัวก่อนออกออกทำงาน

5.คอร์สการทำงานร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข การทำงานเป็นทีม

รายละเอียดเพิ่มเติม  
 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ : 16/6/2562   โดย นายธนวัฒน์ อินทะวงค์   อ่านแล้ว : 6095 
 Tags:
-

ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ขอประชาสัมพันธ์และรับสมัครสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา (UBU-Test) ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2
ประชาสัมพันธ์นิสิตนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม Tech Startuo Entrepreneurs Camp
แนวปฏิบัติการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา
ขอเชิญชวนนักศึกษาคณะบริหารศาสตร์ร่วมประกวดแผนธุรกิจระดับอุดมศึกษา
สถาบันบัญฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท (ภาคปกติ)
สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยสศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม รับสมัครเป็นเยาวชนดีเด่น
ตลาดหลักทรัพย์จัดสอบแข่งขันเศรฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ
กำหนดการสั่งจองชุดครุยบัณฑิต
คอร์สการตลาดออนไลน์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัคร นศ ป.โท ป.เอก
123

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805