Placeholder image

เรื่อง :คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัคร นศ ป.โท ป.เอก


 

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัคร นศ ป.โท ป.เอก

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและเอก)หลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต ภาคปกติ ภาคพิเศษ(เสาร์อาทิตย์)หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (นานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 2 ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 28 มิถุนายน 2562) 

รายละเอียดเพื่อเติม  
 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ : 16/6/2562   โดย นายธนวัฒน์ อินทะวงค์   อ่านแล้ว : 6561 
 Tags:
-

ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ขอประชาสัมพันธ์และรับสมัครสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา (UBU-Test) ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2
ประชาสัมพันธ์นิสิตนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม Tech Startuo Entrepreneurs Camp
แนวปฏิบัติการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา
ขอเชิญชวนนักศึกษาคณะบริหารศาสตร์ร่วมประกวดแผนธุรกิจระดับอุดมศึกษา
สถาบันบัญฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท (ภาคปกติ)
สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยสศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม รับสมัครเป็นเยาวชนดีเด่น
ตลาดหลักทรัพย์จัดสอบแข่งขันเศรฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ
กำหนดการสั่งจองชุดครุยบัณฑิต
คอร์สการตลาดออนไลน์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัคร นศ ป.โท ป.เอก
123

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805