Placeholder image

เรื่อง :ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


 

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  
 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ : 11/3/2562   โดย อลิสา เลขะวัฒนะ   อ่านแล้ว : 1126ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 11212527316แบบขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณ-โครงการทำนุ.docTags:
-

ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
เอกสารขออนุมัติค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ-ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
แบบรายงานสรุปผลการบูรณาการ โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงหัวหน้าโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
แผนการบูรณาการ โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
แบบฟอร์มสัญญายืมเงินโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่ายโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม งวดที่ 1 และงวดที่ 2 (กรณีลักษณะโครงการเป็นการศึกษา/ ทำฐานข้อมูล/ รวบรวม)
ขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่ายโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม งวดที่ 3
ขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่ายโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม งวดที่ 2
12

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805