Placeholder image

เรื่อง :ขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่ายโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม งวดที่ 3


 

ขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่ายโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม งวดที่ 3  
 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ : 23/9/2559   โดย อลิสา เลขะวัฒนะ   อ่านแล้ว : 1341ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 2320019148ตัวอย่างขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่าย-งวดที่ 3.docTags:
-

ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
เอกสารขออนุมัติค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ-ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
แบบรายงานสรุปผลการบูรณาการ โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงหัวหน้าโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
แผนการบูรณาการ โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
แบบฟอร์มสัญญายืมเงินโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่ายโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม งวดที่ 1 และงวดที่ 2 (กรณีลักษณะโครงการเป็นการศึกษา/ ทำฐานข้อมูล/ รวบรวม)
ขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่ายโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม งวดที่ 3
ขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่ายโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม งวดที่ 2
12

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805