Placeholder image

เรื่อง :ประกาศรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 เพิ่มเติม(ด่วนที่สุด)


 

ประกาศรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 เพิ่มเติม(ด่วนที่สุด)
  รับสมัครผ่านเว็บไซต์ www.reg.ubu.ac.th/registrar/apphome.asp โดยมีกำหนดการดังนี้ 
 
1. รับสมัคร 11-24 มิถุนายน 2562 
2. ชำระเงินค่าสมัคร 11-24 มิถุนายน 2562 
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ 26 มิถุนายน 2562 
4. การสอบสัมภาษณ์ 28 มิถุนายน 2562 
5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 28 มิถุนายน 2562 
6. ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 28-29 มิถุนายน 2562 
7. รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง 
 
ประกาศรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 เพิ่มเติม
   
 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ : 12/6/2562   โดย นายธนวัฒน์ อินทะวงค์   อ่านแล้ว : 811 
 Tags:
-

ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ขอประชาสัมพันธ์และรับสมัครสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา (UBU-Test) ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2
ประชาสัมพันธ์นิสิตนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม Tech Startuo Entrepreneurs Camp
แนวปฏิบัติการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา
ขอเชิญชวนนักศึกษาคณะบริหารศาสตร์ร่วมประกวดแผนธุรกิจระดับอุดมศึกษา
สถาบันบัญฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท (ภาคปกติ)
สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยสศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม รับสมัครเป็นเยาวชนดีเด่น
ตลาดหลักทรัพย์จัดสอบแข่งขันเศรฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ
กำหนดการสั่งจองชุดครุยบัณฑิต
คอร์สการตลาดออนไลน์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัคร นศ ป.โท ป.เอก
123

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805