Placeholder image

เรื่อง :ขั้นตอนการติดตั้งซอฟต์แวร์ประยุกต์เพื่องานบัญชี (ExpressI) สำหรับการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์


 

ด้วยคณะบริหารศาสตร์ ได้เปิดทำการเรียนการสอนหลักสูตรการบัญชี และในโครงสร้างหลักสูตร นักศึกษาสาขาการบัญชี จักต้องได้เรียน และฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี ประกอบกับคณะบริหารศาสตร์ ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ เพื่อจัดซื้อซอฟต์แวร์ดังกล่าว เข้ามาใช้สำหรับการเรียนการสอน และฝึกปฏิบัติ โดยงานคอมพิวเตอร์ และเครือข่าย สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะบริหารศาสตร์ เป็นผู้รับผิดชอบ ติดตั้ง ดูแล ซ่อมบำรุง เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) รวมถึงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 ห้อง ซึ่งมีเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอน จำนวนทั้งหมด 173 เครื่อง (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2563) เจ้าหน้าที่ต้องมีการจัดเตรียมห้อง และเครื่องคอมพิวเตอร์ให้มีความพร้อมต่อการเรียนการสอนอยู่ตลอดเวลา

ดังนั้น การจัดทำคู่มือฉบับนี้ จะเป็นการอธิบายถึงขั้นตอน กระบวนการ การแก้ปัญหา กรณี เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ชำรุด ไม่สามารถให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Client) ได้ รวมถึงการ Map Network Drive และติดตั้งซอฟต์แวร์ประยุกต์เพื่องานบัญชี (Express I) เวอร์ชั่น LAN ลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ : 20/1/2564   โดย นายกวีวัฒน์ จังอินทร์   อ่านแล้ว : 5349ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 201558212746-3_คู่มือการปฏิบัติงาน.pdfTags:
-

ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
การประยุกต์ใช้ Google Application ส่งข้อความอัตโนมัติ (ตามวัน เวลาที่กำหนด) ด้วย Line Token
ขั้นตอนการขอรับ Line Token และการเขียนโปรแกรม เพื่อใช้แจ้งเตือนสถานะเอกสาร ในระบบยื่นผ่านระบบฝึกงานออนไลน์
คู่มือประชาชนเรื่อง การใช้งานและแก้ไขปัญหาปริ้นเตอร์สำนักงาน เบื้องต้น
คู่มือประชาชน การใช้งานอินเตอร์เน็ต อย่างปลอดภัยได้เป็นประโยชน์แก่การใช้งานในอนาคต
การพัฒนางานเชิงคุณภาพ : ระบบแจ้งเตือนผ่านอีเมลในระบบฐานข้อมูลฝึกงานออนไลน์
ประกาศเรื่องค่าตอบแทนการสอน
การประยุกต์ใช้งาน Google Drive เพื่อการทำงานในสำนักงาน
ขั้นตอนการจัดทำเครื่องคอมพิวเตอร์ต้นแบบ สำหรับงานซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
คู่มือประชาชน เรื่อง "การสำรองข้อมูล (Backup) ระบบปฏิบัติการ Windows 10 และการกู้คืน"
ขั้นตอนการติดตั้งซอฟต์แวร์ประยุกต์เพื่องานบัญชี (ExpressI) สำหรับการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
123

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805