Placeholder image

เรื่อง :ขั้นตอนการจัดทำเครื่องคอมพิวเตอร์ต้นแบบ สำหรับงานซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์


 

ด้วยคณะบริหารศาสตร์ ได้มีการติดตั้งห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน และนักศึกษาใช้ในการสืบค้นข้อมูล ตลอดจนการฝึกทักษะความรู้ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี โดยมีงานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะบริหารศาสตร์ เป็นผู้รับผิดชอบ ติดตั้ง ดูแล ซ่อมบำรุง เครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 ห้อง ซึ่งมีเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอน จำนวนทั้งหมด 172 เครื่อง (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564) เจ้าหน้าที่ต้องมีการจัดเตรียมห้อง และเครื่องคอมพิวเตอร์ให้มีความพร้อมต่อการเรียนการสอนอยู่ตลอดเวลา

ดังนั้น การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ จะเป็นการอธิบายถึงขั้นตอน กระบวนการ การจัดทำเครื่องคอมพิวเตอร์ต้นแบบ เพื่อใช้ในการติดตั้งซอฟต์แวร์ลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน การซ่อมบำรุงด้านซอฟต์แวร์

   
 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ : 6/8/2564   โดย นายกวีวัฒน์ จังอินทร์   อ่านแล้ว : 4998ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 6952201756-1-4_Public-Windows-imageFile.pdfTags:
-

ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
การประยุกต์ใช้ Google Application ส่งข้อความอัตโนมัติ (ตามวัน เวลาที่กำหนด) ด้วย Line Token
ขั้นตอนการขอรับ Line Token และการเขียนโปรแกรม เพื่อใช้แจ้งเตือนสถานะเอกสาร ในระบบยื่นผ่านระบบฝึกงานออนไลน์
คู่มือประชาชนเรื่อง การใช้งานและแก้ไขปัญหาปริ้นเตอร์สำนักงาน เบื้องต้น
คู่มือประชาชน การใช้งานอินเตอร์เน็ต อย่างปลอดภัยได้เป็นประโยชน์แก่การใช้งานในอนาคต
การพัฒนางานเชิงคุณภาพ : ระบบแจ้งเตือนผ่านอีเมลในระบบฐานข้อมูลฝึกงานออนไลน์
ประกาศเรื่องค่าตอบแทนการสอน
การประยุกต์ใช้งาน Google Drive เพื่อการทำงานในสำนักงาน
ขั้นตอนการจัดทำเครื่องคอมพิวเตอร์ต้นแบบ สำหรับงานซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
คู่มือประชาชน เรื่อง "การสำรองข้อมูล (Backup) ระบบปฏิบัติการ Windows 10 และการกู้คืน"
ขั้นตอนการติดตั้งซอฟต์แวร์ประยุกต์เพื่องานบัญชี (ExpressI) สำหรับการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
123

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805