Placeholder image

เรื่อง :การพัฒนางานเชิงคุณภาพ : ระบบแจ้งเตือนผ่านอีเมลในระบบฐานข้อมูลฝึกงานออนไลน์


 

 

วิเคราะห์จุดวิกฤตของกระบวนการทำงาน

เรื่อง ระบบแจ้งเตือนผ่านอีเมลในระบบฐานข้อมูลฝึกงานออนไลน์

 

                   สืบเนื่องจากการฝึกงานในสถานประกอบการของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ก็ยังถือเป็นรายวิชาบังคับที่นักศึกษาต้องเรียนเพื่อจะได้เพิ่มประสบการณ์ในสถานที่ทำงานจริงก่อนสำเร็จการศึกษา โดยการขอฝึกงานในรูปแบบเดิมนักศึกษาจะต้องนำส่งเอกสารการขอฝึกงานมาติดต่อที่คณะบริหารศาสตร์ และการขอรับหนังสือขอฝึกงาน หนังสือส่งตัว และเอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆที่คณะฯด้วยตนเอง

แต่เนื่องจากปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา Covid-19 ในประเทศไทยยังคงมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ มาตรการการเว้นระห่างทางสังคม งดพบปะผู้คนและหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังสถานที่ชุมชนุมของผู้คนจำนวนมากจึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะนำมาช่วยป้องการการแพร่ระบาดของโรคได้

ในการนี้ ทางงานพัฒนานักศึกษาจึงได้ร่วมกับงานคอมพิวเตอร์ได้ร่วมกันพัฒนาระบบฐานข้อมูล และการยื่นเอกสารขอฝึกงานออนไลน์ขึ้นเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่นักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยที่นักศึกษาไม่จำเป็นต้องเดินทางที่คณะฯ แต่ให้รับเอกสาร และยื่นเอกสารต่างๆในระบบออนไลน์แทน ซึ่งปัจจุบันระบบดังกล่วได้เปิดให้บริการแล้ว

อย่างไรก็ตาม ระบบฐานข้อมูลสถานที่ฝึกงานและการยื่นเอกสารยังขาดระบบการแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลงสถานะเอกสารต่างๆ ซึ่งทางข้าพเจ้าได้วิเคราะห์จุดวิกฤต และแนวทางแก้ไขดังนี้

 

จุดวิกฤต :

  1. เนื่องจากการฝึกงานจะมีระยะเวลาในการจัดส่งเอกสารต่างๆในระยะเวลาที่กำกัด หากไม่ได้รับการแจ้งเตือนสถานะต่างๆ นักศึกษาอาจจะได้รับผลกระทบในการติดต่อประสานงานกับสถานประกอบการเป็นไปด้วยความล่าช้า
  2. หากมีข้อผิดพลาดเรื่องข้อมูลที่นักศึกษากรอกเข้ามา เช่น การไม่ได้รับอนุมัติสถานที่ฝึกงาน หากไม่ได้รับการแจ้งเตือนให้เข้ามาแก้ไข จะทำให้นักศึกษาเสียโอกาสในการเปลี่ยนสถานประกอบการได้อย่างทันท่วงที

การแก้ไข :

  1. สร้างระบบแจ้งเตือนในสถานะดังนี้

1.รอการอนุมัติจากอาจารย์

2.อนุมัติแล้ว-อยู่ระหว่างการดำเนินการออกหนังสือขอฝึกงาน

3.สามารถดาวน์โหลดหนังสือขอฝึกงาน

4.สามารถดาวน์โหลดหนังสือขอส่งตัว

5.รอการตอบกลับ

6.ให้แก้ไข

7.ไม่อนุมัติ - ติดต่ออาจารย์

   
 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ : 19/10/2564   โดย นายอนุชิต สิงห์คำ   อ่านแล้ว : 3498ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 19101422815แบบการวางแผนพัฒนางาน(เชิงคุณภาพ).pdfTags:
-

ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
การประยุกต์ใช้ Google Application ส่งข้อความอัตโนมัติ (ตามวัน เวลาที่กำหนด) ด้วย Line Token
ขั้นตอนการขอรับ Line Token และการเขียนโปรแกรม เพื่อใช้แจ้งเตือนสถานะเอกสาร ในระบบยื่นผ่านระบบฝึกงานออนไลน์
คู่มือประชาชนเรื่อง การใช้งานและแก้ไขปัญหาปริ้นเตอร์สำนักงาน เบื้องต้น
คู่มือประชาชน การใช้งานอินเตอร์เน็ต อย่างปลอดภัยได้เป็นประโยชน์แก่การใช้งานในอนาคต
การพัฒนางานเชิงคุณภาพ : ระบบแจ้งเตือนผ่านอีเมลในระบบฐานข้อมูลฝึกงานออนไลน์
ประกาศเรื่องค่าตอบแทนการสอน
การประยุกต์ใช้งาน Google Drive เพื่อการทำงานในสำนักงาน
ขั้นตอนการจัดทำเครื่องคอมพิวเตอร์ต้นแบบ สำหรับงานซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
คู่มือประชาชน เรื่อง "การสำรองข้อมูล (Backup) ระบบปฏิบัติการ Windows 10 และการกู้คืน"
ขั้นตอนการติดตั้งซอฟต์แวร์ประยุกต์เพื่องานบัญชี (ExpressI) สำหรับการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
123

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805