Placeholder image

เรื่อง :คู่มือการปฏิบัติงานการแจ้งซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าภายในคณะบริหารศาสตร์64


 

คู่มือการปฏิบัติงานการแจ้งซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าภายในคณะบริหารศาสตร์64 จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลในการแจ้งซ่อมภายในคณะบริหารศาสตร์  
 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ : 8/2/2564   โดย นายชัยชนะ นวลพงษ์   อ่านแล้ว : 4532ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 8104635244คู่มือการปฏิบัติงานการแจ้งซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าภายในคณะบริหารศาสตร์64.pdfTags:
-

ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
คู่มือการปฏิบัติงานการแจ้งซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าภายในคณะบริหารศาสตร์ (ฉบับแก้ไข)
คู่มือ การแจ้งซ่อมบำรุงงานอาคารสถานที่ ภายในคณะบริหารศาสตร์
ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย
คู่มือบริการประชาชน เรื่อง การแจ้งซ่อมบำรุงระบบประปา ภายในคณะบริหารศาสตร์ ปี 2564
คู่มือการปฏิบัติงานการแจ้งซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าภายในคณะบริหารศาสตร์64
แผนผังรายละเอียดจุดที่ตั้งถังดับเพลิง

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805