Placeholder image

เรื่อง :คู่มือการปฏิบัติงานการแจ้งซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าภายในคณะบริหารศาสตร์ (ฉบับแก้ไข)


 

การตรวจเช็ค การซ่อมบำรุง การแจ้งซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในคณะบริหารศาสตร์  
 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ : 1/3/2566   โดย นายชัยชนะ นวลพงษ์   อ่านแล้ว : 2504ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 1155129468คู่มือการปฏิบัติงานการแจ้งซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าภายในคณะบริหารศาสตร์1-66.pdfTags:
-

ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
คู่มือการปฏิบัติงานการแจ้งซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าภายในคณะบริหารศาสตร์ (ฉบับแก้ไข)
คู่มือ การแจ้งซ่อมบำรุงงานอาคารสถานที่ ภายในคณะบริหารศาสตร์
ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย
คู่มือบริการประชาชน เรื่อง การแจ้งซ่อมบำรุงระบบประปา ภายในคณะบริหารศาสตร์ ปี 2564
คู่มือการปฏิบัติงานการแจ้งซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าภายในคณะบริหารศาสตร์64
แผนผังรายละเอียดจุดที่ตั้งถังดับเพลิง

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805