Placeholder image

เรื่อง :คู่มือ การแจ้งซ่อมบำรุงงานอาคารสถานที่ ภายในคณะบริหารศาสตร์


 

ระบบงานอาคารสถานที่ เป็นระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งในหน่วยงาน ที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการตามพันธกิจของหน่วยงาน กล่าวคือ การจัดการเรียนการสอนเพื่อมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ การวิจัยที่สร้างนวัตกรรม การบริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนึ่ง คณะบริหารศาสตร์                   ในฐานะสถาบันทางการศึกษา ได้มีการปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความทันสมัย สามารถรองรับการให้บริการตามพันธกิจข้างต้น ฉะนั้น งานอาคารสถานที่ จึงมีภารกิจในการดูแล บำรุงรักษาระบบงานอาคารสถานที่ ภายในตัวอาคารคณะบริหารศาสตร์ ให้มีสภาพพร้อมใช้งานเสมอ

ฉะนั้น ผู้ปฏิบัติงานจึงเล็งเห็นความสำคัญต่อการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การแจ้งซ่อมบำรุงงานอาคารสถานที่ภายในคณะบริหารศาสตร์ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้ทราบถึงขอบเขต ขั้นตอนของการให้บริการ                   ที่ถูกต้อง ตรวจสอบได้  และผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้

   
 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ : 3/2/2565   โดย นายชัยชนะ นวลพงษ์   อ่านแล้ว : 4071ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 3135752819คู่มือบริการประชาชน เรื่อง การแจ้งซ่อมบำรุงงานอาคารสถานที่ ภายในคณะบริหารศาสตร์.pdfTags:
-

ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
คู่มือการปฏิบัติงานการแจ้งซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าภายในคณะบริหารศาสตร์ (ฉบับแก้ไข)
คู่มือ การแจ้งซ่อมบำรุงงานอาคารสถานที่ ภายในคณะบริหารศาสตร์
ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย
คู่มือบริการประชาชน เรื่อง การแจ้งซ่อมบำรุงระบบประปา ภายในคณะบริหารศาสตร์ ปี 2564
คู่มือการปฏิบัติงานการแจ้งซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าภายในคณะบริหารศาสตร์64
แผนผังรายละเอียดจุดที่ตั้งถังดับเพลิง

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805