Placeholder image

เรื่อง :กิจกรรมพบอาจารย์ที่ปรึกษา


 

นอกจากการพบที่ปรึกษาแบบรายบุคคล สาขามีการจัดกิจกรรมพบที่ปรึกษารวมทุกชั้นปี เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน รวมถึงการมอบรางวัลให้ผู้เรียนดี และกิจกรรมเด่น  
 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ : 7/7/2564   โดย ผศ.ดร.บุษกร คำโฮม   อ่านแล้ว : 231 
 Tags:
-


คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805