Placeholder image

เรื่อง :ขอแสดงความยินดีกับทีม Genernal gang สามารถคว้ารางวัล : ชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขัน R2M


 

http://www.bus.ubu.ac.th/shownews.aspx?id=1551&maincat_id=1&subcat_id=1&dcid=1

 

คณะบริหารศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับทีม Genernal gang สามารถคว้ารางวัล : ชนะเลิศอันดับ1
ในการการแข่งขัน Research to Market : R2M ซึ่งจัดโดย อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รายละเอียดการการแข่งขัน : เป็นการนำเอางานวิจัยของอาจารย์ มาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ เพื่อนำเสนอสู่ตลาด
เจ้าของงานวิจัย : ผศ.ดร.เอกสิทธิ์ อ่อนสอาด คณะเกษตรศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.ดุสิต จักรศิลป์  อาจารย์ประจำหลักสูตรการเงินและการลงทุน
ชื่อผลงาน : Silkworm pupae multi plus
(ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพแบบชนิดผงชงดื่ม จากน้ำมันดักแด้ไหมเพื่อป้องกันโรคอัลไซเมอร์)
 
รายชื่อสมาชิกในทีม :
1. น.ส.จีระวรรณ ใจสัก การเงินและการลงทุน
2. น.ส.นริศรา พุทธาสมศรี การเงินและการลงทุน
3. นายศุภกร สุนา การเงินและการลงทุน
4. นายจิรัฎฐ์ กุรีวรรณ์ การจัดการธุรกิจ
5. นายอภิชาติ สระทองจุด การจัดการธุรกิจ  
 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ : 5/8/2564   โดย ผศ.ดร.บุษกร คำโฮม   อ่านแล้ว : 305 
 Tags:
-


คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805