Placeholder image

เรื่อง :แผนผังกระบวนการทำงาน เรื่อง กระทบยอดค่าใช้จ่ายประจำเดือนกับกองคลัง กรณี ตั้งเอกสารค่าใช้จ่ายเป็นค้างรับ


 

แผนผังกระบวนการทำงาน เรื่อง กระทบยอดค่าใช้จ่ายประจำเดือนกับกองคลัง กรณี ตั้งเอกสารค่าใช้จ่ายเป็นค้างรับ  
 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ : 19/10/2564   โดย นาฎลดา ลลิตากุลชัย   อ่านแล้ว : 244ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 19103931567แผนพัฒนางานขึ้นเว็บคณะต.ค.64.pdfTags:
-

ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
กระบวนการทำงาน เรื่อง ขั้นตอนการนำส่งเงินสนับสนุนให้แก่ส่วนราชการ
แผนผังกระบวนการทำงาน เรื่อง การติดตามหนี้เกินกำหนด
กระบวนการทำงาน เรื่องการบันทึกบัญชีรายการวัสดุคงเหลือรายไตรมาสของคณะบริหารศาสตร์
แผนผังกระบวนการทำงาน เรื่อง กระทบยอดค่าใช้จ่ายประจำเดือนกับกองคลัง กรณี ตั้งเอกสารค่าใช้จ่ายเป็นค้างรับ
กระบวนการทำงาน เรื่องการบันทึกบัญชีกรณียืมเงินทดรองจ่ายราชการในนามผู้บริหาร (เงินทดรองจ่ายประเภท ข) คณะบริหารศาสตร์

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805