Placeholder image

เรื่อง :กระบวนการทำงาน เรื่อง ขั้นตอนการนำส่งเงินสนับสนุนให้แก่ส่วนราชการ


 

วิเคราะห์จุดวิกฤตของกระบวนการทำงาน

เรื่อง ขั้นตอนการนำส่งเงินสนับสนุนให้แก่ส่วนราชการ

ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน

          เดิมประกาศมหาวิทยาลัยระบุเกณฑ์การนำส่งเงินค่าสาธารณูปโภคให้แก่คณะฯ และมหาวิทยาลัยฯด้วยอัตราที่แตกต่างกันตามประเภทโครงการ โดยโครงการประเภทวิจัยกำหนดค่าสาธารณูปโภคให้แก่คณะฯ ร้อยละ 5 และมหาวิทยาลัยร้อยละ 5 ส่วนโครงการประเภททำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและโครงการบริการวิชาการไม่ได้กำหนดค่าสาธารณูปโภคให้แก่คณะฯ แต่กำหนดค่าสาธารณูปโภคให้แก่มหาวิทยาลัยร้อยละ 10 ของรายรับจากกิจกรรมทางวิชาการตามข้อ 7  ในประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ 58/2539) ว่าด้วยการจัดกิจกรรมทางวิชาการของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2539  ซึ่งคณะบริหารศาสตร์เคยดำเนินการหารือกับกองคลังโดยประสงค์ให้มีการกำหนดเงินผลประโยชน์ให้แก่คณะฯ ร้อยละ 5 (อว.0604.13/0132 วันที่ 7 มกราคม 2565) ซึ่งอธิการบดีมอบรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยเร่งรัดทำเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ได้ใช้กับทุกคณะฯ ความละเอียดทราบแล้วนั้น

          ในการนี้ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ออกประกาศข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วยการบริหารจัดการโครงการวิจัยและโครงการบริการวิชาการพ.ศ. 2565 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีผลให้เกณฑ์การกำหนดค่าสาธารณูปโภคเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ที่กำหนดอัตราร้อยละ 10 เป็นการนำส่งเงินสนับสนุนให้แก่ส่วนราชการร้อยละ 5 แทน  ดังนั้น เพื่อให้หัวหน้าโครงการมีความเข้าใจระเบียบและขั้นตอนการนำส่งเงินสนับสนุนให้แก่ส่วนราชการ  จึงนำมาสู่การจัดทำขั้นตอนการทำงานดังกล่าว กอปรกับเพื่อให้ผู้รับผิดชอบเกิดความเข้าใจและสามารถดำเนินงานได้สำเร็จลุล่วง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อเสนอแนะและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพต่อไป  
 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ : 29/3/2566   โดย พิชญา ศรีสุขา   อ่านแล้ว : 3937ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 29104349571กระบวนการทำงาน เรื่อง ขั้นตอนการนำส่งเงินสนับสนุนให้แก่ส่วนราชการ.pdfTags:
-

ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
กระบวนการทำงาน เรื่อง ขั้นตอนการนำส่งเงินสนับสนุนให้แก่ส่วนราชการ
แผนผังกระบวนการทำงาน เรื่อง การติดตามหนี้เกินกำหนด
กระบวนการทำงาน เรื่องการบันทึกบัญชีรายการวัสดุคงเหลือรายไตรมาสของคณะบริหารศาสตร์
แผนผังกระบวนการทำงาน เรื่อง กระทบยอดค่าใช้จ่ายประจำเดือนกับกองคลัง กรณี ตั้งเอกสารค่าใช้จ่ายเป็นค้างรับ
กระบวนการทำงาน เรื่องการบันทึกบัญชีกรณียืมเงินทดรองจ่ายราชการในนามผู้บริหาร (เงินทดรองจ่ายประเภท ข) คณะบริหารศาสตร์

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805